ANBI

De Stichting Duurzame Week is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting heeft als ANBI een publicatieplicht. Hieronder publiceren wij de verplichte gegevens.

Algemene gegevens

Naam organisatie: Stichting Duurzame Week
De naam van het eerste event: Duurzame Week

RSIN: 856553554
KvK: 66438764
E-mail: info@duurzameweek.nl
Rekening: NL90TRIO0391192434


Doelstelling

De stichting heeft als doel om op lokaal, regionaal en landelijk niveau ecologische duurzaamheid te bevorderen.

Beleid

Stichting Duurzame Week heeft de missie te zorgen voor een duurzame toekomst. Wij richten ons specifiek op de bevordering van ecologische duurzaamheid. Hieronder vallen onder andere de thema’s duurzame energie, efficiënt gebruik van grondstoffen en water, recycling, duurzame consumptie, verbetering luchtkwaliteit en aandacht voor en uitbreiding van groene ruimte.

Stichting Duurzame Week heeft de overtuiging dat het organiseren van een jaarlijks stadsgebonden duurzaam festival een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Tijdens het festival wordt een podium geboden voor bedrijven, inwoners, pioniers en visionairs die samen uitdragen hoe we kunnen zorgen dat de stad een duurzame toekomst tegemoet gaat. Wij zien de periode van een week als een ideale tijdspanne om de aandacht van een groot publiek te vangen en tegelijkertijd een breed aanbod van activiteiten neer te zetten.


Statutaire bestuurssamenstelling

Ties Mouwen – voorzitter
Koen Kooper – secretaris
Jessica Hornstra – penningmeester
Jan van de Venis – algemeen lid
Inge Brinkman – algemeen lid


Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging. Bestuurders hebben, zo de financiële situatie van de stichting dit toelaat en het bestuur daartoe besluit, wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en op een vacatievergoeding (een vergoeding voor het bijwonen van bijvoorbeeld vergaderingen). Deze vergoeding mag echter niet bovenmatig zijn.

Financiële verantwoording

Financieel Jaarverslag 2016