Stichting duurzame week is aangemerkt als ANBI

De Stichting heeft als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een publicatieplicht. Hieronder publiceren wij de verplichte gegevens.

ALGEMENE GEGEVENS
Naam organisatie: Stichting Duurzame Week
De naam van het eerste event: Duurzame Week 2016
RSIN: 856553554
KvK: 66438764
E-mail: [email protected]
Rekening: NL 90 TRIO 0391 1924 34

DOELSTELLING

De stichting heeft als doel om op lokaal, regionaal en landelijk niveau ecologische duurzaamheid te bevorderen.

BELEID

Stichting Duurzame Week heeft de missie te zorgen voor een duurzame toekomst. Wij richten ons specifiek op de bevordering van ecologische duurzaamheid. Hieronder vallen onder andere de thema’s duurzame energie, efficiënt gebruik van grondstoffen en water, recycling, duurzame consumptie, verbetering luchtkwaliteit en aandacht voor en uitbreiding van groene ruimte.

Stichting Duurzame Week heeft de overtuiging dat het organiseren van een jaarlijks stadsgebonden duurzaam festival een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Tijdens het festival wordt een podium geboden voor bedrijven, inwoners, pioniers en visionairs die samen uitdragen hoe we kunnen zorgen dat de stad een duurzame toekomst tegemoet gaat. Wij zien de periode van een week als een ideale tijdspanne om de aandacht van een groot publiek te vangen en tegelijkertijd een breed aanbod van activiteiten neer te zetten.

STATUTAIRE BESTUURSSAMENSTELLING

Gert-Jan Jansen – voorzitter
Koen Kooper – secretaris  en penningmeester
Ties Mouwen – algemeen lid

BELONINGSBELEID

Bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging. Bestuurders hebben, zo de financiële situatie van de stichting dit toelaat en het bestuur daartoe besluit, wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en op een vacatievergoeding (een vergoeding voor het bijwonen van bijvoorbeeld vergaderingen). Deze vergoeding mag echter niet bovenmatig zijn.

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020